Naše úspěchy i neúspěchy v roce 2017/2018

Počátky

Richard Bouda_Kurdistan 11Počátek fungování Diecézní charity Brno v severním Iráku se datuje k dubnu 2017, kdy se uskutečnila naše první monitorovací cesta. Kromě měst Sinjar a Sherfadeen jsme navštívili také jeden z uprchlických táborů v nedalekých horách, kde v té době stále žila většina obyvatel zničeného regionu.

Navázali jsme spolupráci s regionálním úřadem ministerstva zdravotnictví v Duhoku a s největší místní humanitární organizací Barzani Foundation, která tehdy měla region ve své působnosti, a především jsme zahájili partnerství s organizací Shingala Azad, jež v té době v Sinjaru otevřela skromné zdravotnické zařízení (medical point), podporované již tehdy českým Ministerstvem zahraničních věcí. Jednali jsme také se zástupci místní samosprávy, generálem Kasimem Sashoem, který oblasti velel, a na generálním konzulátu České republiky v Erbílu jsme informovali o plánovaném působení Diecézní charity Brno v Sinjaru a Sherfadeenu.

První klinika v SherfadeenuA. Richard Bouda_Kurdistan 16

V období od dubna do prosince 2017 jsme se zapojili do příprav výstavby kliniky Sherfadeen, poskytli jsme podporu zejména v lékařské oblasti (odborná garance lékařského týmu, konzultace a kontrola nakoupených léčiv a zdravotního materiálu, sestavení pracovních smluv, zaškolení lékařského i nelékařského personálu). V českých médiích jsme také poprvé dostali možnost tyto aktivity prezentovat (Příběh severního Iráku očima koordinátora Filipa Habrmana, odvysílala ČT 2 v květnu 2017.

V červnu 2017 prostřednictvím organizace Shingala Azad a generálního konzulátu ČR v Erbílu slavnostně otevíráme kliniku v Sherfadeenu. Klinika byla vedena jedním lékařem (Dr. Shamo), byla otevřena 4 dny v týdnu  po 6 hodinách. Léky a zdravotnický materiál pro první dva měsíce zajišťoval Dr. Shamo z osobních darů německých dárců a zásoby byly velmi skromné. Fungovala zde však již praktická a pediatrická péče, denně klinika ošetřila mezi 30 a 40 pacienty (nachlazení, úrazy, angíny, průjmy, nevolnosti, záněty močových cest apod.).

Kurdské referendum o nezávislosti a co dál

B. mapaNěkdy se však okolnosti vyvinou zcela jinak, než očekáváte, a humanitární pomoc není výjimkou. V říjnu 2017 se v Iráckém Kurdistánu, těsně sousedícím se Sinjarem, uskutečnilo referendum o nezávislosti, pro kterou se vyslovilo více než 90 % obyvatel, nicméně nezávislost neuznaly okolní státy ani světové velmoci. V reakci na referendum obsadila irácká armáda Sinjar a přilehlé okolí (Sinjar se totiž sice nenachází přímo v Kurdistánu, ale jedná se o oblast obývanou především etnickými Kurdy). Celá oblast byla hermeticky uzavřena a to se ukázalo být pro naši kliniku likvidační – nemožnost dodávek léků a zdravotnického materiálu vedla k ochromení provozu. Zahájili jsme intenzivní jednání s místním ministerstvem zdravotnictví, aby nám byl umožněn opakovaný vstup do oblasti, protože jedině tak jsme mohli kliniku v Sherfadeenu udržet při životě. Nakonec se nám jako zázrakem podařilo povolení získat a klinika mohla být znovu otevřena.

Medical point ve městě Sinjar už takové štěstí neměl. Byl zabaven za účelem zřízení ubytovny pro vojáky a od té doby nenávratně spadá do správy vojenské milice.

První veřejná sbírka a převzetí klinikyKlinika 3

V prosinci 2017 vyšel na iDNES podrobný článek o situaci v Sinjaru pohledem našeho koordinátora lékařské péče Filipa Habrmana. Díky tomu se dostáváme do povědomí české veřejnosti a vyhlašujeme sbírku na pomoc regionu, která má za úkol umožnit Diecézní charitě Brno kompletně převzít lékařskou péči na klinice Sherfadeen (potřebujeme získat prostředky na úhradu léků, zdravotnického materiálu, mzdu lékaře, pokrytí energií atd.). Sbírka má nebývalý úspěch, získáme přibližně 1 milion Kč. Od počátku roku 2018 se tak Diecézní charita Brno stává hlavním koordinátorem všech lékařských i nelékařských činností v rámci fungování kliniky. Shingala Azad zodpovídá za koordinaci zadaných úkolů v terénu.

Finanční dary ze sbírkového konta Diecézní charity Brno posíláme od února 2018 na účet partnerské organizace Shingala Azad, která z peněz financuje veškerý provoz a fungování našich společných projektů a řádně a včas nám posílá podrobná vyúčtování. V období do května 2018 tak byla celková suma 10 983 EUR využita následovně:

 • 5790 EUR na nákup léků
 • 1135 EUR na mzdu lékaře na 2 měsíce (700 USD měsíčně)
 • 1460 EUR na mzdu nově přijaté zdravotní sestry na 6 měsíců (400 USD měsíčně)
 • 975 EUR (zdravotnický materiál)
 • 1215 EUR (provozní náklady na naftu do generátorů, vybavení kliniky apod.)

Sherfadeen_KlinikaOd února 2018 jsme se také se zaměstnanci dohodli na společných online konferencích vždy 1x za týden, kdy diskutujeme o lékařských postupech, potřebných lécích a zdravotnickém materiálu, aby nedocházelo ke zbytečným nákupům a všeho bylo zároveň na klinice dostatek, ale také třeba o technických nedostatcích kliniky a jejím možném rozvoji. Lékaři nám také zasílají pravidelné „fotoreporty“ ze své činnosti na klinice Sherfadeen, které umísťujeme na facebookový profil kliniky.

 

Rozvoj kliniky Sherfadeen v letních měsících

Na období od června do srpna 2018 jsme na provoz kliniky v Sherfadeenu poslali 16 993 EUR z naší sbírky. Jednalo se o finanční zálohu na období, než nám budou přiděleny finanční prostředky ze schváleného bilaterálního projektu Ministerstva zahraničních věcí ČR (ano, na účely zlepšení dostupnosti a vybavenosti zdravotní péče v Sinjaru a okolí jsme získali štědrou podporu českého MZV!).

Během následujících tří měsíců byly tedy finance využity následovně:

 • 15 153 EUR na nákup léků
 • 1640 EUR na nákup zdravotnického materiálu

V červnu byl na kliniku přijat druhý lékař, protože počet pacientů vytrvale narůstal. Denně jsme tedy byli v tomto období schopni ošetřit 50 až 60 pacientů, při ordinační době 8–17 hodin 5 dní v týdnu.

 

Bilaterální projekt MZV ČRKlinika 7

Schválení bilaterálního projektu na rozvoj a provoz kliniky Sherfadeen, jehož nositelem byla organizace Shingala Azad, přineslo do našeho rozpočtu 1 999 027 Kč. Mohli jsme se tudíž optimisticky pustit do další práce: Diecézní charita Brno zaštítila veškerou koordinaci, dokumentaci a vedení projektu, zatímco Shingala Azad koordinovala aktivity přímo na místě.

A co se nám díky příspěvku MZV ČR povedlo? Především jsme kompletně dovybavili kliniku, mohli jsme pravidelně hradit mzdy lékařů a zdravotní sestry, zajistili jsme 3 velké dodávky léků a zdravotnického materiálu a uhradili provozní náklady včetně nákladů na dopravu lékařů (nafta).

 

Druhá monitorovací cesta a plánování kliniky v Sinjaru

Jednání s generálním konzulem ČR a ekonomem tj. výúčtování projektu (1)V říjnu 2018 se brněnský koordinátor projektu Filip Habrman znovu vydal přímo do Sinjaru. Tato zahraniční cesta byla pro nás zásadní:

 • Osobně jsme navštívili kliniku Sherfadeen, zkontrolovali jsme veškeré realizované aktivity a se zaměstnanci jsme se dohodli na podrobnější lékařské dokumentaci i nové ordinační době a systému směn
 • Na generálním konzulátu ČR jsme vyúčtovali bilaterální projekt
 • Na místní pobočce Ministerstva zdravotnictví v Duhoku jsme představili nový plánovaný projekt – výstavbu kliniky v Sinjaru
 • O stavbě kliniky v Sinjaru jsme jednali také se starostou města, guvernátorem oblasti Mosul a řadou místních úředníků, od počátku jsme totiž počítali s postupným předáváním kliniky místní samosprávě – a podařilo se nám dohodnout se nejen na převzetí financování od listopadu 2020, ale také na tom, že nová klinika nebude stavěna z UNIMO buněk, ale bude zděná
 • Pro stavbu kliniky v Sinjaru nám bylo přislíbeno přepsání pozemku zdarma do konce roku 2018
 • Navštívili jsme uprchlický tábor Chánike a setkali jsme se tam se třemi dívkami vykoupenými ze zajetí tzv. Islámského státu. Tyto dívky není možné běžně kontaktovat, díky dobré spolupráci a připravované pracovní příležitosti pro tyto ženy nám byl ale umožněn osobní kontakt a pořízení audiovizuálního záznamu jejich svědectví, které jsme později zpracovali do formy video dokumentu.

Rozvoj kliniky Sherfadeen v období od listopadu 2018

V listopadu jsme na účet partnerské organizace Shingala Azad zaslali druhý finanční dar ze sbírkového konta Diecézní charity Brno – 14 462 EUR. Částka byla určena na období do března 2019. Například v prosinci vypadaly výdaje takto:

 • 1 138 EUR mzda dvou lékařů
 • 700 EUR mzda dvou zdravotních sester (v prosinci byla přijata druhá zdravotní sestra a byly upraveny směny tak, aby ordinace mohly být otevřeny 5 dní v týdnu 10 hodin denně)
 • 263 EUR mzda překladatele (z kapacitních důvodů již nebylo možné využívat pro překlady lékařský tým)
 • 438 EUR mzda 2 zaměstnanců Shingala Azad, kteří zajišťovali úřední povolení, pozemek, přípravu projektového záměru apod. pro stavbu kliniky v Sinjaru (pozemek nelze napsat na Diecézní charitu Brno, proto jsme se dohodli, že mezi námi a organizací Shingala Azad bude do konce února 2019 vytvořena smlouva o užívání majetku na období 3 let a přesná specifikace zodpovědnosti)
 • 238 EUR na provozní náklady kliniky (zejména nafta)

A výbornou zprávou jsme mohli celý první divoký rok zakončit – v prosinci se podařilo konečně vybavit gynekologickou ordinaci, a tak bylo na začátek roku 2019 naplánováno zahájení provozu gynekologické části kliniky.